Indústria 4.0 > Barcelona > Màster > UPC School > Imprimir -

Indústria 4.0

Màster Semipresencial.

Presentació

UPC School
En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.

La Indústria 4.0 és el cos de coneixement que formalitza a la Quarta Revolució Industrial, resultat del maridatge entre el món físic i digital. La raó del seu caràcter inevitable s’explica per l’increment imparable d’una demanda personalitzada per part dels mercats, fet que està forçant a les empreses a repensar els seus sistemes productius i logístics.

La segona revolució industrial es produeix a l’àmbit físic i analògic, amb grans millores en el camp del disseny, nous materials i nous productes, i es coneix com OT (Operations Technology). La tercera revolució es produeix a l’àmbit digital, ha donat lloc al prefix “cíber” i també es coneix com IT (Information Technologies). Per tant, la Indústria 4.0, és la hibridació de la segona i la tercera revolució, i es fonamenta en dos pilars, d’una banda els anomenats Sistemes ciberfísics i d’una altra banda la Internet de les coses. La relació entre les dimensions “ciber” i física s’explica amb el cercle virtuós definit per la simulació i la materialització.

La modelització permet traslladar objectes físics al món digital i mitjançant tècniques de simulació crear “Digital Twins”, amb els que es pot experimentar a alta velocitat i sense riscos físics, així com disposar d'entorns de formació, entrenament i de suport a les operacions mitjançant realitat augmentada i aprenentatge automàtic (Machine Learning). Aquests es poden combinar amb elements de la modelització de processos permetent una cadena de valor digital. Tant el món físic com el món simulat són fonts de generació de grans volums de dades (Big Data).

La materialització permet convertir objectes del món digital a objectes del món físic, on el control d’objectes físics mitjançant objectes de software es coneix com automatització. Tecnologies com la impressió 3D combinades amb la electrònica encastada permeten l’emergència d’una nova generació de sistemes ciberfísics connectats, amb tecnologies com OPC-UA, fent possible les posades en marxa virtuals (Virtual Commissioning) i noves formes àgils de desenvolupar interactuant objectes reals amb objectes simulats.

Actualment, els mons IT i OT han conviscut compartint espais limitats d’interacció i seguint vides paral·leles. La demanda de sistemes ciberfísics obliga a enderrocar murs aixecats des de fa dècades, donant lloc a l’anomenada “convergència IT/OT”, sent un dels grans reptes que planteja la Indústria 4.0. La figura del CDO (Chief Digital Officer), també conegut com a Cap de la Transformació Digital, és un perfil professional híbrid emergent als nous organigrames. La transversalitat és un dels signes del temps actual i de la Indústria 4.0, i la revista Fortune recull el caràcter imparable de la demanda dels perfils professionals híbrids (Hybrid Jobs).

El principal objectiu del programa és formar professionals que siguin capaços d’entendre les dificultats i les complexitats del món de la Indústria 4.0 de forma transversal. Els participants obtindran els coneixements necessaris per crear Digital Twins aplicant la simulació i per desenvolupar prototips de Sistemes Ciberfísics per a la Indústria 4.0, utilitzant digital twins existents de sistemes productius i robòtica col·laborativa, impressió 3D, sistemes encastats i sensors per configurar estructures multi-agent connectades en xarxa, més enllà de les tradicionals estructures jeràrquiques característiques de la Indústria 3.0.

Actes relacionats Actes relacionats :

Objectius

 • Entendre els problemes de la Indústria 4.0 i els processos de transformació digital.

 • Entendre quan un problema empresarial es pot formalitzar com un problema d’economia de plataforma i automatització 4.0.

 • Identificar els models d'aprenentatge automàtic i les tècniques estadístiques i d’investigació operativa més adequades per a un determinat problema.

 • Utilitzar el modelatge de sistemes i eines de validació d'estadística.

 • Fer ús de “digital twins” en processos industrials, robòtica col·laborativa o dissenys de posades en marxa virtuals (“virtual commissioning”).

 • Saber prototipar i crear mínims productes viables (MVPs) d'Internet de les coses (IoT) amb electrònica encastada i impressió 3D.
 • Entendre els principals aspectes de la normativa que afecta un projecte d’indústria 4.0.

A qui va dirigit?

 • Professionals d’Operations Technology que vulguin aventurar-se en l'àmbit de la indústria 4.0 i incorporar els coneixements necessaris d’Information Technologies.

 • Professionals d’Information Technologies que vulguin aventurar-se en l'àmbit de la indústria 4.0 i incorporar els coneixements necessaris d'Operations Technology.

 • Emprenedors interessats en entrar a la indústria 4.0 i incorporar el coneixement d'Information Technologies i d’Operations Technology per a aquest propòsit.

 • Titulats d’enginyeria (informàtica, telecomunicacions, industrial, agrònoms, camins, etc.), física, matemàtiques i estadística.

Mòduls

Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.

Modelització i Simulació a la Indústria 4.0

Postgrau semipresencial. Data d'inici: 19/10/2018. Barcelona

Materialització de Models a la Indústria 4.0

Postgrau semipresencial. Data d'inici: 08/03/2019. Barcelona

Continguts

Assignatures

Indústria 4.0 i Societat (on line)
3 ECTS. 18 hores lectives.

1. Palanques de la Indústria 4.0.

2. Àmbits de la Indústria 4.0.

 • Fabricació.
 • Logística, physical Internet.
 • Obra Civil.
 • Medicina.
 • Banca (criptomonedes)
 • Política.
 • Medi Ambient.
 • Agricultura.
 • Societat (economia de plataforma).

3. Estadística bàsica.

 • Introducció a les distribucions de la probabilitat de mostres univariants. Discretes i contínues. Indicadors de moments (centrats i no centrats).
 • Distribucions discretes més comuns: característiques, ús en modelització i identificació de perfils: modelat de comptatges, modelat del temps entre esdeveniments.
 • Mostres i poblacions: mostreig vs inferència. Tipus de mostratge. Exemples: inferència sobre la mitja a partir d'una mostra aleatòria sense/amb reposició. Concepte del Test d'Hipòtesi.

4. Introducció al llenguatge R.

Indústria 4.0 i Gestió de Dades i Coneixement
3 ECTS. 30 hores lectives.

1. Palanques de la Indústria 4.0.

2. Tecnologies de gestió de grans volums de dades, gestió de dades en temps real, dades desestructurades, etc.

3. Pre-processament de dades:

 • Fonts d'informació i la seva naturalesa.
 • Matriu de dades.
 • Metodologia general de pre-processament.
 • Operacions de format de les dades i compatibilitat amb el software.
 • Selecció de variables, identificació de la població en estudi (feature selection i filtering).
 • Identificació, diagnòstic i tractament de dades faltants.
 • Identificació, diagnòstic i tractament d'outliers.
 • Reducció de la dimensionalitat.
 • Transformacions en les dades.
 • Creació d'indicadors, variables derivades.
 • Disseny de procediments de pre-processing.
 • Automatització.

4. Gestió del coneixement.

 • Naturalesa del coneixement declaratiu.
 • Coneixement implícit.
 • Models formals de representació de coneixement.
Simulació, Fonaments i Aplicacions (on line)
2 ECTS. 12 hores lectives.

1. DOE.

 • Dissenys factorials.
 • Dissenys factorials fraccionats.
 • Quadrats llatins.

2. RNG/GVA, introducció a la teoria de la complexitat.

3. Selecció i anàlisi de la mostra (distribucions d'entrada).

4. Introducció a la simulació discreta.

 • Definició i ús de la simulació.
 • Etapes del desenvolupament d'un sistema.
 • Elements d'un simulador.
 • Motors clàssics de simulació discreta (Event Schedulling, Activity Scanning, Process Interaction).

5. Introducció a la simulació contínua a través de la dinàmica de sistemes.

6. Introducció a la simulació multiagent.

7. Introducció als autòmats cel.lulars.

8. Validació, verificació i acreditació.

9. Eines específiques de simulació.

10. Selecció de l'eina de codificació (SQMO i altres).

11. Exemples de simuladors a Indústria 4.0.

Simulació, Modelització Bàsica i Programació
4 ECTS. 30 hores lectives.

1. Definició i ús de models amb Flexim.

2. Execució de models de simulació a mà.

3. Construcció d'un sistema de simulació a mà.

4. Exemples de simulació mediambiental/social/econòmica/etc.

 • Execució de models NetLogo, ús de models de dinàmica de sistemes (Insighmarker, etc.)
Introducció a la Modelització (on line)
4 ECTS. 24 hores lectives.

1. Data Science.

 • Procés general de Data Science.
 • Mapa DMMCM (Data Mining Methods Conceptual Map) de models de mineria de dades.
 • Criteris per a la selecció del mètode d'explotació de dades més adequat.
 • Post-procediment i producció de valor a partir del model de mineria de dades.

2. Modelització 3D.

 • Fusió 360.

3. Modelització per sistemes de simulació.

 • Specification and Description Languaje (SDL).
 • Xarxes de Petri/DEVS.
 • Transformació de models.
 • Metamodels/metallenguatges.

4. Aspectes de validació, verificació i acreditació (HLA i altres estàndards d'integració).

Modelització i Digital Twins
8 ECTS. 60 hores lectives.

1. Exercicis de modelització en 3D.

 • Fusió 360.
 • Realitat virtual i augmentada.

2. Modelització general de sistemes.

 • Orientació a Objectes.
 • Polimorfisme, herència.
 • Implementació amb ES6.

3. Integració amb UML.

 • Diagrames d'estructura.
 • Noció de meta model.
 • Diagrames de comportament.

4. Anàlisi i disseny orientat a objectes.

 • Patrons de disseny.

5. Disseny orientat a agents.

 • Comunicació entre objectes.
 • HTTP REST.

6. Del formalisme al model, eines de generació de codi automàtic.

 • Treballant amb PragmaDEV Studio, SDL, DEVS i Xarxes de Petri.

7. Del formalisme al model, eines de tipus general.

 • Treballant amb Flexim i NetLogo.
 • Validació automàtica de models de simulació.
 • Integració amb UML.

8. Eines que empren el model.

 • Estàndard HLA.
 • Exemples de models executables en SDL.
 • BIM (eines com energy+, NECADA).
Arquitectures i Tecnologies IoT (on line)
4 ECTS. 24 hores lectives.

1. Introducció al sistema Arduino.

2. Arquitectures de referència.

 • Antecedents i visió històrica.
 • RAMI 4.0
 • IIRA.
Tecnologies IoT, Hands on i MVPs
8 ECTS. 60 hores lectives.

1. Impressió 3D.

2. Simulació electrònica de plaques.

3. Sistemes basats en microcontroladors.

 • Microcontroladors Arduino, sensors.
 • PLC Arduino.
 • Controladors industrials.

4. Sistemes basats en Sistemes Operatius (Linux).

 • Raspberry Pi.

5. Protocols de comunicacions. 

 • MQTT.
 • CoaP.
 • Modbus TCP.

6. Web SCADA 4.0.

 • Cloud.
 • Web widgets.
 • Push/Pull GUIs.

7. OPC - UA.

8. Infraestructura energètica.

9. Robòtica.

10. Polítiques públiques.

Estadística i Sistemes Intel.ligents, Introducció i Principis (on line)
2 ECTS. 12 hores lectives.

1. Sistemes intel.ligents de suport a la presa de decisions.

2. Regressió simple i ANOVA.

3. Introducció a l'optimització.

 • Models i tipus de problemes d'optimització.
 • Resolució pràctica de problemes d'optimització.

4. Ús bàsic de llenguatges d'optimització.

Estadística, Optimització i Sistemes Intel.ligents
4 ECTS. 30 hores lectives.

1. Estadística.

 • Model lineal general per a resposta contínua.
 • Model lineal generalitzat per a respostes binaries i multinominals.

2. Models de cues.

 • Sistemes d'espera i models elementals de cues.
 • Equilibrat de xarxes de cues.

3. Optimització.

 • Models d'optimització matemàtica en indústria.
 • Ús avançat de llenguatges d'optimització.
 • Estudi de cas: disseny òptim de la cadena de producció i distribució.
Gestió de Projectes, Marcs de Referencia per la I4.0 i IoT (on line)
2 ECTS. 12 hores lectives.

1. Llei de Dades.

2. Seguretat Informàtica.

3. Internet del Valor (Criptomoneda).

Gestió de Projectes. Metodologies Agile per a Sistemes Ciberfísics
4 ECTS. 30 hores lectives.

1. Model Based Engineering.

 • PLM.
 • Models de negoci.
 • Repositoris de Components i 4.0.

2. Filosofies de gestió de projectes.

 • Scrum, Kambas.
 • Eines per gestionar projectes Agile.
 • Lean Thinking i IoT.

3. Innovació.

 • Desenvolupament de MVP.
Projecte Final
12 ECTS. 20 hores lectives.

1. Gestió de projectes.

2. Presentació del projecte.

3. Sessions de seguiment del projecte.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Fonseca i Casas, Pau
  Professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya, on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades i la Investigació Operativa i l'Estadística. Posseeix un doctorat en Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya. És Cap de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB liderant projectes de simulació principalment vinculats a àrees industrials o mediambientals. És membre de la Comissió 4.0 de la Indústria d'Enginyers de Catalunya.
 • Pi i Palomés, Xavier
  Enginyer Industrial per la UPC, pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la UPC i a la UOC. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya, responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió, i forma part del JTF 1 de la ISO/IE "Smart Manufacturing Standards Map".

Professorat

 • Alfaro Garrido, Licinio
  Professor a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona de la UPC. Especialització en DAC de Sostenibilitat. Grau en Enginyeria de l'edificació i l'assignatura Construcció IV. Professor en el Màster d'Indústria 4.0. de la Fundació Politècnica de Catalunya. Professor en el Màster en Digital Building for 3D Modeling and Construction de la Fundació CIM (computer integrated manufacturing). Arquitecte Tècnic. Màster en Arquitectura, Energia i Clima. Doctorant. Cap del Departament de Construcció Sostenible del ITeC. CEO Smart Care Technology (IoT & BIM).
 • Badia Sendra, David
  Enginyer industrial per l'ETSEIB amb un postgrau en Gestió d'Operacions i Cadena de Subministrament per la UPC i certificat de competència en Manufacturing Operations Management per MESA International. Director de l'empresa INLEAN Engineering. Vocal del grup de treball de Sistemes Encastats i IoT de la Comissió EIC de Indústria 4.0. Consultor tècnic en protocols de comunicació segura per l'interoperabilidad de processos industrials i d'edificis com OPC UA. Ponent en conferències d'AEFI, MESA i altres esdeveniments industrials.
 • Cerrillo Molina, Benito
  Enginyer en Informàtica per la UPC (1991) i PDD en IESE (2008). En l'actualitat és CIO en Vichy Catalan Corporation, Vicedegà de Nova Industrialització del Col·legi d'Enginyers en Informàtica de Catalunya, President de l'Associació Catalana d'Informàtica Industrial i Assessor Extern del InLab FIB de la UPC. Acumula experiència en companyies finals (RACC i Damm, on vaig ser CIO també), consultoria (CP Programari i SDG), professor en la UPC i amb diverses Startups High-Tech realitzant projectes des de la Universitat per a companyies capdavanteres en els seus sectors: indústria, retail i farma.
 • Cortés Martínez, Jordi
  Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques per la UPC. Màster en Estadística i Investigació Operativa (MESIO) per la UPC. Actualment, investigador en el departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Professor associat en els graus d'Estadística, Enginyeria Informàtica i en el MESIO. Consultor estadístic per institucions mèdiques com Hospital Germans Trias i Pujol o IDIAP. Ha treballat com a consultor estadístic en el camp biomèdic i del Business Intelligence.
 • Fonseca i Casas, Antoni
  Doctor Arquitecte per la UPC de Barcelona. Especialitzat en sistema d'optimització energètica i sostenibilitat. Disposa del diploma acreditatiu Professional i Project Experience de la certificació Llegiu Internacional. Títol Postgrau AECEI programació C ++ i SQL. Diploma de certificació de gestió de qualitat ISO 9001: 2008. Postgrau especialització 'Rehabilitació en l'edificació', per la UPM. Formació en Prevenció i Riscos Laborals - Seguretat i salut, per la UPC. Col·laborador en diverses universitats com a investigador i docent.
 • Fonseca i Casas, Pau
  Professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya, on imparteix docència en l'àrea de Simulació, el tractament de dades i la Investigació Operativa i l'Estadística. Posseeix un doctorat en Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya. És Cap de l'Àrea de Simulació Mediambiental de l'inLab FIB liderant projectes de simulació principalment vinculats a àrees industrials o mediambientals. És membre de la Comissió 4.0 de la Indústria d'Enginyers de Catalunya.
 • Gibert Oliveras, Karina
  Doctora en Informàtica per la UPC. Catedràtica del Dep. d'Estadística i Investigació Operativa (UPC). Experiència docent en Graus d'Estadística i Enginyeria Informàtica, Màsters en Enginyeria Informàtica, Intel·ligència Artificial, Sostenibilitat (UPC) i programes de doctorat associats. Vicedegana de Big Data i Data Science del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya. Subdirectora-Secretària del Centre Específic de Recerca IDEAI (UPC).
 • Heredia Cervera, Francisco Javier
  Llicenciat en física per la Universitat de Barcelona (1988) i doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) (1995). Actualment sóc professor associat del Departament d'Estadística i recerca operativa de la UPC. La meva àrea d'interès és l'optimització matemàtica estocàstica amb aplicació als mercats d'electricitat i cadena de subministrament.
 • Marco Párraga, Daniel
  Enginyer Electrònic per la UPC i Master in Business Administration per ESADE. Actualment és director de l'estratègia SmartCatalonia de la Generalitat de Catalunya, on ha desenvolupat altres funcions en els darrers 11 anys com a responsable dels programes de Promoció Industrial TIC de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital. Anteriorment va desenvolupar la seva carrera professional en el sector privat desenvolupant diverses responsabilitats en l'àmbit de la consultoria estratègica del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i en projectes de recerca i desenvolupament.
 • Martín Lineros, Eduard
  Enginyer Superior en Informàtica i Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Cambridge Diploma in Information Technology (UCLES). Ha estat Director d'Innovació, Societat del Coneixement i Arquitectures TIC de l'Ajuntament de Barcelona. Actualment, és Director de Smart Cities i Estratègia per al Sector Públic a Espanya en Sopra Steria, Degà de l'Il·lustre Col·legi d'Enginyeria Informàtica de Catalunya (COEINF), President de l'Associació de Professionals TIC de Catalunya.
 • Montero García, Jordi
  Enginyer en informàtica per la UPC. Cap de projectes en el inLab FIB de la UPC, fa recerca en l'àmbit de la simulació discreta aplicada a la prognosis de sistemes i a la gestió del dia a dia. Ha col·laborat per empreses del sector logístic, transport, farmacèutic i de serveis com: Grup Damm, Almirall, Siemens, Agbar, TMB, Port de Barcelona, INDRA i AENA.
 • Montero Mercadé, Lídia
  Doctora en Informàtica per la UPC (1992). Llicenciada en Informàtica per la FIB-UPC (1986). Professora Titular d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC des del 1998. Docent en el Màster de Supply Chain, Transport and Mobility de la UPC. Consultora Senior a Advanced Logistics Group (SA). Experiència de més de 25 anys en Simulació i Modelització de Problemes en Xarxes de Transport públic i privat. Recentment involucrada en temes de data science aplicada a dades de mobilitat i transport i modelització de demanda de transport.
 • Peiró Alemany, Josep Maria
  Enginyer Industrial per la UPC. Especialitat Electricitat i Electrònica de Potència. Direcció Comercial i Màrqueting per EADA. Ha treballat més de 36 anys en empreses multinacionals (SquareD, Telemecanique, Merlin Gerin, Crouzet i Schneider Electric) dels sectors de protecció, distribució elèctrica i automatització d'edificis en infraestructures, control industrial, seguretat en màquines, sistemes d'automatització de processos industrials i sistemes d'instal·lació de centres de dades. Actualment és membre de la Comissió d'Energia / Energies Renovables i dels Grups de Treball SmartCities i Embedded Systems and IoT del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i membre de CMES, Col·lectiu pel nou model energètic i social.
 • Pérez Vila, José Luis
  Enginyer en Informàtica per la FIB, ha treballat durant més de 15 anys en el desenvolupant d'aplicacions en Java, J2EE, Struts i Hibernate. Des de fa més de tres anys, desenvolupa aplicacions en entorn ASP.NET MVC Razor amb C # i participa en projectes de recerca de la UPC en l'àmbit de la Simulació i la indústria 4.0. Actualment, és el responsable del desenvolupament web del sistema de simulació NECADA (simulador d'eficiència energètica), emmarcat en el canvi cultural i tecnològic de la indústria 4.0.
 • Pi i Palomés, Xavier
  Enginyer Industrial per la UPC, pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la UPC i a la UOC. És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya, responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió, i forma part del JTF 1 de la ISO/IE "Smart Manufacturing Standards Map".
 • Prieto Malé, Albert
  Enginyer Tècnic Mecànic. Postgrau Automatització i Sistemes Mecatrònics i Postgrau Automatització de Sistemes Mecànics. President IEEE-UNEDsb 2012-2014. Vicepresident IEEE-UNEDsb 2010-2012. President Associació per a la Innovació, el desenvolupament i el creixement professional (2009-2014). Project Engineer Volpak SAU (R+D Department), Responsable R+D Mecànica Print & Apply (MACSA ANEU) 2007-2012. Actualment Fundador i CEO Industrial Shields (Boot & Work Corp. S.L.).
 • Rubies Viera, Jose Luis
  Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració i Diplomat en Gestió i Administració Pública per la UB. Certificat professionalment per l'Associació Internacional d'Auditoria i Control (ISACA) en direcció de la seguretat TIC (CISM), Auditoria i Control (CISA), Gestió de Riscos (CRISC) i Govern de les empreses TIC (CGEIT). I per British Standards Institute (BSI) com a Lead Auditor de les normes: ISO-27001, ISO-20000, ISO-9001, ISO-22301. Actualment, és Responsable de Polítiques, Normatives i Procediments de Seguretat de la Informació a la Direcció de Qualitat i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
 • Sabaté i Domènech, Francesc
  Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Producció Automatitzada I Robòtica (PAIR) per la Fundació CIM/UPC. Actualment és director del màster PAIR al CIM_UPC, on també assessora en projectes d'automatització i noves línies de formació. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització industrial, integració dels mons OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització i d'integració vertical d'informació de sistemes productius.
 • Soler Puig, Carles
  Enginyer de Telecomunicació (UPC) i MBA (ESADE). La major part de la seva trajectòria professional l'ha desenvolupat ocupant funcions de direcció en empreses de serveis tecnològics. Actualment és Director de Casiopea Robotics, consultoria estratègica en robòtica col·laborativa i de serveis, i President de la Fundació educaBOT, un projecte dedicat a la promoció de la tecnologia i l'enginyeria a través de competicions de robòtica.

Informació general EDICIÓ 2018-19

Propera edició
Octubre de 2019
Crèdits
60 ECTS (362 hores lectives)
Horari
Divendres  16:00 a 21:00Dissabte  09:00 a 14:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
mapa i accessos
Contacte
Telèfon: (34) 93 707 31 32
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Màster tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
8.300 €
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Socis estratègics

Col·laboradors